Share |

Primăria municipiului Buzău | DISPOZIȚIA PRIMARULUI:

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (4), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    D I S P U N E :

 

         Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru vineri, 06 iulie 2018, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24). 

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, din data de 09.07.2018, ora 12.00, și respectiv 10.07.2018, ora 12.00;

2.- alte probleme ale activităţii curente.

         Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                             Eduard Pistol

No votes yet