Share |

Proiect cu finanțare europeană, implementat de Consiliul Județean Buzău

Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul privind „Eficientizarea Energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă” cu directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Est, Luminița Mihailov.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și are valoarea totală de 3,18 milioane de lei.

Mai jos, indicatorii tehnico-economici ai proiectului:

Titlul proiectului: EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Axa prioritară 3– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor.

Valoare  totală proiect: 3.181.081,69lei.

Valoare eligibilă: 1.892.821,36 lei

Valoare neeligibilă: 1.288,260,33 lei

Durata de implementare a proiectului:56 de luni.

Obiectivul general :Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri mari.

Obiective: Eficientizarea energetică a clădirii, scăderea consumurilor de energie electrică şi  termică, creşterea calităţii condiţiilor oferite elevilor şi profesorilor  din şcoală.

Cladirea C1, cu funcţiunea de scoală specială, are un regim de întaltime P+2E, o suprafaţă construită la sol de 936 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 2808 mp. Aplicarea măsurilor de  eficientizare se vor realiza la nivelul unei părti din clădire, cu o suprafaţă construită de 757,5 mp şi o  suprafaţă desfăsurată 2272  mp.

Prin proiectul numărul 159/2009 cu denumirea “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău” a fost realizată o extindere a clădirii  vechi, care nu beneficiază de măsuri de eficientizare.

 

Activitățile principale:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru creşterea eficienței energetice:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: termosistem la fațadă, înlocuirea tamplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic, desfacerea straturilor existente de termoizolație și refacerea termoizolației planșeului peste ultimul nivel, placarea soclului ;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum: înlocuirea bateriilor sanitare normale cu baterii sanitare cu senzori, înlocuirea radiatoarelor existente cu unele mai performante, montarea capurilor thermostat la radiatoare.
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu:montarea unui sistem alcătuit din panouri solare pentru producerea apei calde de consum;
 • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:montarea surselor de iluminat cu leduri și a instalației aferente, înlocuirea instalației electrice existente, montarea corpurilor de iluminat acționate de senzori de miscare, înlocuirea tablourilor electrice.
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului: montarea unui apometru pe conducta de apa rece ce alimentează clădirea imobilului;

 

2.Lucrări conexe pentru creșterea eficienței energetice;

 • Refacerea acoperișului tip șarpantă precum și înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 • Refacerea finisajelor interioare atât în zonele de intervenție, cât și în restul spațiilor existente;
 • Refacerea instalației de distribuție a apei reci, a instalației de canalizare și colectarea apei pluviale;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități motorii);
 • Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU: realizarea unei gospodării de apă, refacerea rețelei de hidranți interiori și exteriori, montarea centralei de alarmare la incendiu.

 

Prin implementarea măsurilor propuse prin Raportul de audit si dezvoltare în Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), se intentionează atingerea următoarelor ţinte:

a) consumul de energie primară (energie din resurse neregenerabile fosile) va fi de 108 kWh/mp/an, faţă de consumul actual de 294 kWh/mp/an, deci reducerea consumului de energie primară este de 63%;

b) emisiile anuale echivalent CO2 - 19 kg CO2/mp/an, se vor încadra sub valorile corespunzatoare stabilite pentru 31.12.2018;

c) consumul anual specific de energie primara (energie din resurse neregenerabile fosile) de 108 kWh/mp/an se va incadra sub valorile corespunzatoare stabilite pentru 31.12.2018.

Această cladire nu a beneficiat de măsuri de creştere a eficienţei energetice.

 

Beneficiari direcţi:UAT Judeţul Buzău, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău: 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic; 240 de elevi, care beneficiază de condiţii de şcolarizare îmbunătăţite.

Beneficiari indirecţi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, care coordonează activitatea educaţională a şcolii, parinţii elevilor şcolarizaţi; vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ(care participă la concursuri, activităţi şcolare și extrașcolare organizate de școală), copiii care au nevoi speciale ce necesită condiţii speciale pentru educaţie şi care sunt în număr din ce în ce mai mare.

Your rating: Nimic Average: 5 (1 vote)