ADMINISTRAȚIE

Primarul Constantin Toma a semnat dispoziția

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru JOI, 18 AUGUST 2022, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 164/09.08.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ștefan-Octavian Ciurea;

2. Proiect de hotărâre nr. 159/01.08.2022 privind constituirea Grupului de lucru propriu al Municipiului Buzău referitor la aşezările informale;

          3. Proiect de hotărâre nr. 160/01.08.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M. și M.L.;

9. Proiect de hotărâre nr. 168/11.08.2022 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2022-2023, a imobilului situat pe str. Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 169/11.08.2022 pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială Piețe Târguri și Oboare SA Buzău;

          4. Proiect de hotărâre nr. 161/08.08.2022 privind încetarea dreptului de administrare al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău asupra Punctului Termic nr. 8, radierea punctului de lucru deschis în acest punct termic, precum și predarea acestuia către U.A.T. Municipiul Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 162/09.08.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a lucrării din metal neferos – creaţie artistică originală, denumită „PARAȘUTISTUL”;

            6. Proiect de hotărâre nr. 163/09.08.2022 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2022;

            7. Proiect de hotărâre nr. 166/10.08.2022 privind rectificarea 2 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

8. Proiect de hotărâre nr. 167/10.08.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. – M. și M.E.;

11. Proiect de hotărâre nr. 170/11.08.2022 pentru modificarea art.1 și anexei la HCL nr.125/29.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4,  și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;

            12. Proiect de hotărâre nr. 171/12.08.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi, pe străzile Independenței, Crizantemelor, în Cartierul Dorobanți 2, Cartierul Broșteni și în zona Clubul Polițiștilor, municipiul Buzău, județul Buzău”.

          13. Diverse.

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button