ADMINISTRAȚIE

Consilierii județeni sunt convocați în ședință ordinară, pe 27 mai 2021

Aleșii județeni sunt convocați de către Președintele Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu, să participe la şedinţa ordinară a lunii mai 2021, progranată penrru data de 27 mai 2021, de la ora 10.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 120
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii mai 2021

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 27 mai 2021, ora 1000.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 91/20.05.2021 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2020;

Proiect de hotărâre nr. 92/20.05.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 2;

Proiect de hotărâre nr. 93/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021;

Proiect de hotărâre nr. 94/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 95/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

RETRAS Proiect de hotărâre nr. 96/20.05.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pe anul 2021;

Proiect de hotărâre nr. 97/20.05.2021 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2021, conform Legii nr. 34/1998;

Proiect de hotărâre nr. 98/20.05.2021 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022;

Proiect de hotărâre nr. 99/20.05.2021 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Calvini a unor suprafețe de teren din drumurile județene DJ 102B și DJ 102L, situate în intravilanul comunei Calvini;

Proiect de hotărâre nr. 100/20.05.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Buzău, precum şi a modalităţii de atribuire a acestui serviciu;

Proiect de hotărâre nr. 101/20.05.2021 pentru aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 102/20.05.2021 pentru aprobarea formelor actualizate ale organigramei și statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 103/20.05.2021 privind aprobarea participării la cursuri de perfecționare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Buzău – mandatul 2020-2024;

Proiect de hotărâre nr. 104/20.05.2021 pentru aprobarea parteneriatului între Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și Asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți pentru derularea în comun a unor activități culturale;

Proiect de hotărâre nr. 105/20.05.2021 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Asociația „Călător prin România”;

Proiect de hotărâre nr. 106/20.05.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației Române pentru propaganda și istoria aeronauticii – Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău pentru sărbătorirea Zilei Aviației;

Proiect de hotărâre nr. 107/20.05.2021 privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vâlcelele, județul Buzău;

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău, pct. 1-9 și 11-17 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert pct. 10;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
27 mai 2021 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului –
pct. 1-9 și 11-17;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 8,9, 11-17;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 8-10, 13 și 17;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 8-10, 13-17;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 8, 13-16.

Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 20 MAI 2021

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button